اقامتگاه سنتی سی راه

ایران   شیراز    سه راه نمازی    سنگ سیاه

تلفن : ۰۷۱۳۲۲۲۴۶۷۲

sirahtraditionalhouse@gmail.com