تور تمام روز شهر پارسه

:تور تمام روز شهر پارسه

شروع در ساعت 08:00 و بازدید از تخت جمشید و نقش رستم وپاسارگاد، بازگشت به شهر در ساعت 16:00

رزرو

1